Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Lubě

17.11.2014 09:18

Obecní úřad Lubě v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zasedání Zastupitelstva obce Lubě

 

Místo konání: Obec Lubě – místnost obecního úřadu, Lubě č. p. 15

Doba konání: 28. 11. 2014 od 19.30

 

Navržený program:

 1. určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), schválení programu
 2. stavba - chodník ve spodní části obce
 3. oprava tarasu u požární nádrže
 4. smlouva o příspěvku na financování sítě služeb sociální prevence
 5. rozpočtový výhled 2015 -2019
 6. plán inventarizace 2014, inventarizační komise
 7. plán činnosti Zastupitelstva na rok 2015
 8. rozpočtové provizorium pro rok 2015
 9. příprava dokumentace na podání žádosti o dotaci z MMR, dětské hřiště
 10. informace Obecního úřadu Lubě
  1. Mikulášské hemžení
  2. lesní práce
  3. bezúplatný převod pozemku p.č. 6/12, vklad  do KN
  4. jednotka JSDH
  5. elektro revize
  6. stojan na mikrofon
  7. dohoda o změně smlouvy o poskytování účetních služeb a zpracování daňového přiznání
  8. nájemné agrodružstvo
  9. dopravní značka zákaz vjezdu
  10. občasník Naše vesnice
  11. vánoční přání
  12. pověření k pravomoci provádět rozpočtové opatření
  13. sbírka použitého textilu
 11. různé, diskuse