Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 1. Název - Obec Lubě
 2. Důvod a způsob založení  - Obec Lubě vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 3. Organizační struktura - Obec Lubě - Zastupitelstvo - Finanční výbor zastupitelstva a Kontrolní výbor zastupitelstva, účetní
 4. Kontaktní spojení - Obec Lubě, Lubě 15, 679 21, 
 • telefon  starostka 732 932 605, obecní úřad 534 002 124
 • email: ou.lube@seznam.cz
 • www: www.lube.webnode.cz
 • ID Datová schránka zmpbpmb   
 • Kontaktní poštoní adresa - Lubě 15, 679 21
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Lubě 15, 679 21
 • Úřední hodiny - první pondělí v měsíci od 18.30 do 19.30 a ostatní týdny v měsíci každou středu od 18.30 do 19.30
 • Telefonní čísla starostka 732 932 605, obecní úřad 534 002 124, místostarostka 725 864 141
 • Čísla faxu - není využíván
 • Adresa internetové stránky www. lube.webnode.cz
 • Adresa e-podatelny - ou.lube@seznam.cz
 • Další elektronické adresy - starostka janaformankova24@seznam.cz
 1. Bankovní spojení - ČSOB a.s. 156648989/0300,  ČNB 94- 8718631/710
 2. 00637301
 3. DIČ obec není plátce DPH
 4. Dokumenty - důležité dokumenty jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce
 • Rozpočet obce, střednědobý rozpočet a rozpočtová opatření - naleznete na elektronické úřední desce, kapitola Rozpočet obce
 1. Žádosti o informace - Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně nebo elektronicky na adresu ou.lube@seznam.cz, nebo prostřednictvím datové zprávy.Ústní žádost o poskytnutí informace, vznesenou osobně nebo telefonicky, vyřizuje oslovený neodkladně.Pokud není žadateli informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti lze doručit osobně, prostřednictvím pošty nebo elektronicky.Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
 1. Příjem žádostí a další podání Písemné žádosti, návrhy, podněty, stížnosti apod. se podávají poštou nebo přímo na obecním úřadě Lubě nebo  ústně. Podání lze učinit také e-mailem,  či jiným telekomunikačním zařízením, které přenáší informace v písemné formě. Rozhodnutí, nebo jiná opatření se doručují adresátovi do místa trvalého pobytu, nebo na jinou adresu uvedenou v podání. Po dohodě může adresát písemnost převzít osobně, kde potvrdí příjem písemnosti. Podmínky, za kterých je možno použít doručení veřejnou vyhláškou, upravuje správní řád a dále zvláštní předpisy.  Na vyřizování podání ve věcech samostatné působnosti (samospráva) se obecně nevztahuje správní řád, pokud zákon nestanoví jinak. Výjimkou je např. rozhodování podle § 56 až 58 zákona o obcích, na které se správní řád podle § 147 odst. 1 písm. a) zákona o obcích vztahuje, ačkoliv se jedná o rozhodování v samostatné působnosti. Záležitosti se vyřizují bez zbytečných průtahů, v závislosti na stupni složitosti a naléhavosti. Nejpozději do 30 dnů by měl být navrhovatel písemně uvědomen o rozhodnutí, nebo alespoň o stadiu projednání záležitosti, pokud vyžaduje rozhodnutí rady, zastupitelstva, nebo projednání s jinými subjekty apod. Podání v samostatné působnosti by měla být vyřízena nejdéle do 60 dnů. Vyřizování podání ve věcech přenesené působnosti (státní správa) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podle správního řádu se v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě předložených dokladů, rozhoduje bezodkladně. V ostatních případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, je orgán povinen rozhodnout do 30 dnů, ve zvláště složitých případech nejdéle do 60 dnů. Přerušení řízení se do této lhůty nezapočítává.
 2. Opravné prostředky. Pokud povinný subjekt žádosti o poskytnutí informace nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti popřípadě o odmítnutí části žádosti lze podat odvolání k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, toto rozhodnutí je však přezkoumatelné soudem. Na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel stížnost, pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo mu nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší sdělené úhrady. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného subjektu nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

Poskytnutí požadované informace do 15 dnů od přijetí či doplnění žádosti
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace nejvýše o 10 dnů
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti
Informování žadatele o odložení žádosti,
 jestliže se žádost nevztahuje k působnosti úřadu
do 7 dnů
Výzva žadateli, aby žádost o informaci upřesnil do 7 dnů od podání žádosti
Lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna do 30 dnů od doručení výzvy
Lhůta pro podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
Lhůta pro rozhodnutí o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním
 orgánem odvolacímu orgánu
Lhůta pro podání stížnosti, jestliže informace nebyla
 poskytnuta nebo byla poskytnuta pouze částečně
 nebo žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti nebo nesouhlasí
s výší sdělené úhrady
do 30 dnů ode dne doručení sdělení povinného
subjektu nebo ode dne, kdy uplynula lhůta pro
vyřízení žádosti
Lhůta pro postoupení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne doručení stížnosti povinnému orgánu
Lhůta pro rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů ode dne, kdy byla stížnost předložena
nadřízenému orgánu

 1. Formuláře Žádost o programovou dotaci - vývoz jímky nebo ČOV 
 2. Popis postupů návod na řešení životních situací Návody pro řešení životních situací na:  https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace
 3. Předpisy - nejdůležitější právní předpisy
     

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti                                                                    ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

  vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem                                                                         a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

  Tento výčet právních předpisů není úplný. Tyto a další právní předpisy jsou uloženy na obecním úřadě,                                                                             kde jsou v úřední dny občanům k nahlédnutí.

  Vydané právní předpisy - naleznete na úřední desce obce.
Obecně závazné vyhlášky
 • OZV 1 2019. - o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lubě  

  • OZV 3 2019.- o místním poplatku ze psů                  vyvěšeno         22. 11. 2019
  • OZV 4 2019.- o místním poplastku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce Lubě                                                                                                                               vyvěšeno         22. 11. 2019
  • OZV 5 2019.- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství             
   
   
 •  OZV 2 2019. - místní poplatek za provoz a shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,třídění odpadů,      

 •                                                                                    

 1. Úhrady za poskytované informace. Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.Obec poskytuje informace dle zák. č. 106/99Sb. Dle Sazebníku úhrad - Sazebník úhrad za poskytování informací. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.
 2. Licenční smlouvy - V současné době nejsou pro Obec Lubě poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 1. Poskytnuté informace - najdete v záložce poskytnuté informace